Curatele

Curatele is een maatregel om personen te helpen die zelf zowel hun financiële als hun persoonlijke belangen niet (meer) kunnen behartigen. Via de rechtbank kan een curator worden aangesteld om dit voor hen te doen. Een curator van De VAO kan al hun financiën regelen en ervoor zorgen dat zij professionele zorg krijgen wanneer zij die nodig hebben. Hieronder kunt u lezen voor wie curatele geschikt is, wat de gevolgen zijn van een ondercuratelestelling en wat de werkzaamheden van een curator zijn.

Wat houdt curatele in?

Soms kan een persoon niet goed voor zijn/haar belangen opkomen. Dan kan een curator deze persoon tegen zichzelf en anderen beschermen. De curator is bevoegd om zowel de financiële als de persoonlijke zaken voor de klant te regelen.

De klant is niet meer tekenbevoegd of handelingsbekwaam. Hij/zij mag dus geen zakelijke beslissingen meer nemen zonder toestemming van de curator. Een abonnement afsluiten, een auto kopen en zelfs overstappen van energieleverancier, het gaat allemaal via de curator. Dit is een vergaande maatregel. Curatele moet daarom door de rechter worden uitgesproken en de aanvraag moet goed worden onderbouwd.

Wanneer de klant wel voldoende in staat is om te handelen, maar hier hulp bij nodig heeft, kan de combinatie van een mentor en een bewindvoerder ook een uitkomst zijn. Dit is minder ingrijpend dan een ondercuratelestelling omdat de klant gewoon tekenbevoegd blijft. Het is mogelijk om één persoon/bedrijf tot zowel bewindvoerder als mentor te benoemen of om twee verschillende personen/bedrijven te benoemen. Bij De VAO bieden wij beide diensten aan. U kunt meer lezen over deze diensten bij de desbetreffende pagina’s op deze website. Wanneer u vragen heeft over één van deze diensten of wanneer u twijfelt welke maatregel in uw situatie het best geschikt is, kunt u altijd contact op nemen.

Voor wie is curatele geschikt?

Curatele is een ingrijpende maatregel. De ondercuratelestelling zal alleen worden uitgesproken wanneer de klant een gevaar vormt voor zichzelf en/of de omgeving. Dit kan het geval zijn bij:

 • Verstandelijke beperkingen
 • Dementie / Alzheimer
 • Psychische problemen
 • Verslavingen

Kennismaking en intakegesprek

Voordat de ondercuratelestelling wordt aangevraagd, vindt er een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek kunnen de curator en de klant elkaar beter leren kennen. Op die manier kunnen zij bepalen of er een goede samenwerking kan plaatsvinden. Vaak zal de klant niet vrijwillig onder curatele worden gesteld. Wanneer dit het geval is, spelen hulpverleners en/of de partner en familieleden van de klant een belangrijke rol in het proces. Eventueel kunnen zij ook bij het kennismakingsgesprek aanwezig zijn of op een andere manier kennis maken met de curator.

Er worden een aantal dingen besproken tijdens het kennismakingsgesprek. Allereerst vraagt de curator wat de reden is van de aanvraag. De beperkingen en capaciteiten van de klant worden vastgesteld. Vervolgens legt de curator de gevolgen van de ondercuratelestelling uit en bekijkt of curatele de juiste keuze is in dit geval.

Zodra de curator en de klant en/of hulpverleners besluiten om de ondercuratelestelling aan te vragen, volgt het intakegesprek. Meestal is dit tijdens dezelfde afspraak nog, maar soms is er nog wat bedenktijd nodig. Dan komt er een vervolgafspraak.

Tijdens het intakegesprek vult de curator het intakeformulier in. Hierin komen allerlei zaken aan bod die betrekking hebben op zowel de financiële als de persoonlijke situatie. De curator bespreekt o.a.:

 • Samenstelling van het vermogen
 • Inkomsten
 • Uitgaven
 • Schulden
 • Vorderingen
 • Beschrijving van de boedel
 • Zorgvraag
 • CIZ-Indicatie
 • Overzicht van de hulpverleners
 • Motivatie voor de aanvraag

Verder vult de curator het aanmeldingsformulier voor de rechtbank in. In dit formulier staan de gegevens van de klant, de curator en de hulpverleners en eventueel van de partner en familie van de klant. Ook de reden van de aanvraag en de bevindingen van alle betrokkenen kunnen in dit formulier worden ingevuld.

Het kennismakingsgesprek en het intakegesprek kunt u bij De VAO geheel kosteloos en vrijblijvend aanvragen. Wij nemen dan ruim de tijd om u te helpen bij dit besluit. Neem voor een afspraak contact met ons op.

Aanvraag en uitspraak bij de rechtbank

Na het intakegesprek tekent de curator een bereidverklaring, waarin hij aangeeft dat hij bereid is om tot curator te worden benoemd. Deze stuurt hij met het aanmeldingsformulier en alle andere benodigde stukken naar de rechtbank.

Het is ook mogelijk om als hulpverlener, partner of familielid van de klant de aanvraag in te dienen bij de rechtbank. Alle benodigde formulieren zijn te vinden op www.rechtspraak.nl. Familieleden tot in de vierde graad mogen dit doen. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten. Bij gedwongen ondercuratelestelling kan de officier van justitie de aanvraag doen, zodat de relaties binnen de familie niet onder druk komen te staan. Dit komt echter niet vaak voor.

De aanvraag wordt in behandeling genomen door een kantonrechter. De betrokkenen worden opgeroepen voor een zitting. Tijdens deze zitting vraagt de kantonrechter de meningen van de klant, de curator, de hulpverleners en de behandelaars. Ook de partner en familieleden kunnen gehoord worden. Meestal is voor hen echter een schriftelijke motivatie in het aanmeldingsformulier voldoende. Op basis van het aanmeldingsformulier en de zitting zal de kantonrechter de ondercuratelestelling al dan niet uitspreken.

Aan de behandeling van de aanvraag zijn kosten verbonden, zogenaamde griffierechten. Wanneer de klant niet zelf op de zitting kan verschijnen, bijvoorbeeld omdat hij/zij (tijdelijk) in een instelling verblijft, kan de kantonrechter ook op locatie komen. Hiervoor is een motivatie van een behandelaar vereist. Er zijn geen extra kosten verbonden aan een zitting op locatie.