Opstartprocedure Beschermbewind

Wanneer de kantonrechter de onderbewindstelling heeft uitgesproken, begint de opstartprocedure. Als het beschermingsbewind wegens verkwisting of problematische schulden is uitgesproken, wordt het bewind gepubliceerd in het curatele- en bewindregister van de rechtbank. Bij een beschermingsbewind dat is uitgesproken wegens lichamelijke of geestelijke toestand hoeft dit alleen wanneer de kantonrechter dit uitdrukkelijk heeft bepaald.

Zodra De VAO de beschikking van de rechtbank heeft ontvangen, kunnen de bankrekeningen worden geopend. De eerste rekening wordt de beheerrekening genoemd. Op deze rekening worden alle inkomsten ontvangen. Hiervan worden de rekeningen betaald, zoals de vaste lasten (bijvoorbeeld de huur en verzekeringen), maar ook eventuele schulden en betalingsachterstanden worden waar mogelijk afgelost. De klant heeft geen beschikking over de beheerrekening.

Naast de beheerrekening wordt er een rekening voor het leefgeld geopend. Over deze rekening heeft de klant wel de volledige beschikking. Op deze rekening wordt per week een standaard bedrag aan leefgeld gestort vanaf de beheerrekening. De hoogte van dit bedrag en de mogelijkheid om extra geld aan te vragen verschillen per situatie, onder andere afhankelijk van het inkomen en schulden. Van het leefgeld kan de klant boodschappen doen en extra dingen aanschaffen, zoals rookwaar. De rekening voor het leefgeld mag niet rood staan. Ook is er niet altijd de mogelijkheid tot internetbankieren of het betalen van (automatische) incasso’s vanaf deze rekening.

Tot slot is er soms sprake van een spaarrekening. Op deze rekening worden indien mogelijk reserves opgebouwd voor (onvoorziene) uitgaven. De klant heeft geen beschikking over deze rekening, maar kan bij voldoende spaarsaldo geld aanvragen bij de bewindvoerder.

Wanneer de rekeningen zijn geopend, meldt de bewindvoerder dat er beschermingsbewind is uitgesproken aan alle instanties waar de klant mee te maken heeft of zal krijgen. Op die manier weten deze instanties dat de bewindvoerder de financiële belangen van de klant behartigt. Zij kunnen zich dan voortaan tot De VAO richten.

Ook moet de bewindvoerder binnen drie maanden een boedelbeschrijving opsturen naar de rechtbank. Hierin staat precies beschreven wat de financiële situatie van de klant is bij ingang van het beschermingsbewind. Dit is het uitgangspunt van de werkzaamheden van de bewindvoerder.

Uitvoering van het beschermingsbewind

Tijdens het beschermingsbewind heeft de bewindvoerder een aantal taken. Onder de standaard taken van de bewindvoerder vallen:

 • Aanvragen van het beschermingsbewind
 • Inkomensreparatie
 • Opstellen van een budgetplan
 • Betalingen voldoen volgens het opgestelde budgetplan
 • Declareren van ziektekosten
 • Aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst
 • Aanvragen van bijzondere bijstand
 • Aanvragen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
 • Verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte (box 1)
 • Treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • Aanbieden van een telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen)
 • Verantwoording afleggen bij de kantonrechter d.m.v. de rekening en verantwoording

Er wordt een budgetplan opgesteld, zodat de klant overzicht krijgt in de inkomsten en uitgaven. In dit budgetplan staan de maandelijkse inkomsten en uitgaven. Indien er schulden of betalingsachterstanden zijn, maakt de bewindvoerder een plan om die af te betalen. De klant kan aangeven bepaalde uitgaven stop te willen zetten of juist nieuwe uitgaven te willen doen, mits er voldoende ruimte is binnen het budgetplan.

Verder legt De VAO jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter over de uitgaven en schulden. Dit wordt de rekening en verantwoording genoemd. De kantonrechter bepaalt of de klant in staat is om deze rekening en verantwoording te beoordelen. Als dit inderdaad het geval is, bespreekt de bewindvoerder de rekening en verantwoording met de klant.

Naast de jaarlijkse rekening en verantwoording, biedt De VAO de klant ook mogelijkheden om het hele jaar door inzicht te krijgen in zijn/haar financiën. De klant kan ieder kwartaal een rekeningafschrift ontvangen waarop de inkomsten en uitgaven terug te lezen zijn. In plaats daarvan kan de klant er ook voor kiezen om een account aan te vragen voor ons systeem. Daarmee kan de klant zelf online inloggen in het systeem om zijn/haar eigen dossier te bekijken.

Er zijn ook werkzaamheden die een bewindvoerder kan uitvoeren voor een hoger tarief of op kosten van de klant kan uitbesteden aan een ander bedrijf. Dit gaat altijd in overleg met de klant en/of met toestemming van de rechtbank. Tot deze werkzaamheden behoren:

 • Problematische schuldsanering
 • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten
 • Belastingaangifte box 2 en box 3
 • Ingewikkelde nalatenschappen
 • Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
 • Ontruiming van de woning
 • Verkoop van onroerend goed
 • Frequent meegaan naar zittingen bij de kantonrechter
 • Meegaan naar een WSNP-zitting
 • Meegaan naar het UVW
 • Aangifte doen wegens inbraak of mishandeling

Voor een goed bewind wordt de klant geacht een aantal zaken zelf te regelen. Zo moet de klant alle zakelijke post die hij/zij ontvangt zo snel mogelijk doorsturen naar De VAO om extra kosten te voorkomen. Vooral in de opstartperiode is dit belangrijk, omdat instanties dan nog niet op de hoogte zijn van de onderbewindstelling.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het inkomen in de vorm van loon of een uitkering. Wanneer de klant moeite heeft met het aanvragen van een uitkering, is De VAO natuurlijk bereid daarmee te helpen.